PARALELNÍ SVĚT / PARALLEL WORLD

(2017)

Ve stejných tělech stejné pocity a nepatrné propojení, co jde spatřit vlevo, vpravo, přede mnou i za mnou. Zdánlivé rozdíly schované pod drobným nánosem v pórech kůže a pod skořápkou duše, která je tajně skryta všemu fyzickému. Nejsou zdánlivé, jen povrchní. Jsou smazatelné pouhým zlomkem vteřiny uvědomění. Uvnitř je totiž stejně vše stejné. Je to procitnutí do světa. Do světa podobnosti, který je vlevo, vpravo, přede mnou i za mnou…

/

In the same bodies the same feelings and insignificant interconnection, which I see left, right, ahead of me and behind me. Apparent differences hidden under a tiny deposit in the pores of the skin and under the shell of a soul which is secretly hidden from all physical. They are not apparent, just superficial. They are erasable just by a fragment of a second of consciousness. Everything inside is namely even so the same. It’s an awakening to the world. To a world of similarity which is left, right, ahead of me and behind me…