XYZ / XYZ

(2016)

Popis jednotlivých druhů chromozomů. Nositelem chromozomu X je muž i žena. Ženy mají dva chromozomy X. Muži mají chromozomy X a Y. Chromozom Z se vyskytuje u některých druhů zvířat. Ovšem existují i určité typy lidí, kteří jsou nositelem chromozomu Z. Tím se dostáváme k lidskému chování, které se v mnohých případech podobá právě tomu zvířecímu. A s tímhle faktem koresponduje parafráze věty George Orwella z Farmy zvířat – všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější.

/

Description of each types of chromosomes. Bearer X chromosome is male and female. Female have two X chromosomes, males have X and Y chromosomes. Z chromosome occurs in some animal species. However, there are certain types of people who are carriers of chromosome Z. With this we come to human behavior, which in many cases resembles that of the animal behavior. And that corresponds to the paraphrase of George Orwell’s sentence from his Animal Farm – we all are equal, but some are more equal than others.